Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Rolnik (R.03 - Prowadzenie Produkcji Rolniczej)


Kurs jest skierowany do osób chcących uzyskać kwalifikacje zawodowe w zawodzie rolnik. Uczestnikami Kursu mogą zostać osoby dorosłe będące absolwentami liceum, szkoły zawodowej, technikum, szkół wyższych.

Zakres Kursu obejmuje m.in.

- mechanizacje rolnictwa;

- produkcje roślinną;

- produkcję zwierzęcą;


Uzyskane kwalifikacje pozwolą kursantowi na:
  • Prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego
  • Pozyskiwanie środków unijnych
  • Program nauczania jest zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Uzyskanie pożądanych kwalifikacji do przejmowania gospodarstw rolnych

 Pozostałe informacje:

- czas trwania Kursu, to 1,5 roku

- słuchacz po jego zakończeniu może przystąpić do egzaminu w kwalifikacji R.03

- słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji R.03

- po zdaniu zewnętrznego egzaminu słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowej w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej - R.03


Zapraszamy!

UWAGA!

Orzeł BiałyPosiadamy uprawnienia szkół publicznych! Przeprowadzamy egzaminy państwowe zarówno maturalne jak i zawodowe.
Świadectwa wydajemy na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.